Missie

Bij mensgebonden onderzoek voert de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) op zorgvuldige en onafhankelijke wijze een medisch-ethische toets uit om de rechten, de veiligheid en het welzijn van proefpersonen te waarborgen. Dit gebeurt met passende vertrouwelijkheid en volgens de geldende wettelijke bepalingen, met name de wet op mensgebonden onderzoek (WMO) en de Wet op de medische hulpmiddelen. Daarnaast wil de METC bijdragen aan het optimaliseren van het onderzoeksklimaat en onderzoeksniveau van Amsterdam UMC door onderzoekers en overige belanghebbenden zoveel mogelijk te faciliteren. De METC beantwoordt niet alleen de vraag of iets wel of niet is toegestaan maar ook of de praktische uitvoering op een gewetensvolle wijze de belangen van vooral de zwakste partij behartigt.

Visie

De METC wil proefpersonen die deelnemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek optimaal beschermen. Hiertoe wordt op zorgvuldige wijze een medisch-ethische toets van het onderzoek uitgevoerd. Beoordeling van het onderzoek vindt plaats door een multidisciplinaire commissie die onder meer de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van het onderzoek, de veiligheid van proefpersonen, en de proefpersoneninformatie beoordeelt. Hiertoe worden zo nodig experts van alle relevante vakgebieden, ook niet-commissieleden, geraadpleegd. De METC ziet zichzelf als een organisatie die een gedeelde verantwoordelijkheid met de onderzoeker heeft met betrekking tot de kwaliteit en de relevantie van het mensgebonden onderzoek. De METC spant zich in om een betrouwbaar en efficiënt expertisecentrum met een uitstekende reputatie te zijn, zodat onderzoekers en andere belanghebbenden graag samen willen werken met de METC. Onderzoekers kunnen ervan op aan dat het onderzoek na beoordeling door de METC voldoet aan de wet- en regelgeving en weten dat risico’s, belasting en voordelen voor huidige of toekomstige proefpersonen zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. De reikwijdte van de beslissingen van de METC voor onderzoeken met geneesmiddelen is de Europese Unie.